APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2015

«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï - PÉ.J¸ï.Dgï.¦ (¥ÀgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2015

Only Hyderabad - Karnataka Region Reserved Candidates are eligible to apply

ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ «ÄøÀ¯Áw ºÉÆA¢gÀĪÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY

CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 19/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16 ¢£ÁAPÀ: 24/09/2015

Document Verification and Medical Examination call letter is uploaded please download from MY APPLICATION and attend as per schedule
News & Events
Final Selection List
Document Verification and Medical Examination call letter is uploaded please download from MY APPLICATION and attend as per schedule
Revised Select list of 6th Battalion, Kalaburagi
Provisional Selection List
Final Key Answer
Provisional Key Answer A, B, C, D, E,
Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE (HK) -K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2015, Download the call letter from "My Application" and attend the Written Examination as per the schedule mentioned therein.
ET / PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE (HK) -K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2015, Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call lette as per the schedule mentioned in Call Letter
Sl.NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå DESCRIPTION / «ªÀgÀ DATE / ¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01/10/2015
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
30/10/2015
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
31/10/2015
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
Spl.RPC-KSRP(MEN & WOMEN) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)

Note :

  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submitting more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who will be Qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.